ລືມລະຫັດຜ່ານ

ອ້ອຍທີ່ສົ່ງອອກ

ນ້ໍາຂອງ ອ້ອຍທີ່ສົ່ງອອກ

@cane

ການເຄື່ອນໄຫວ ດຽວ​ນີ້